Privacyverklaring / AVG

Eemland ICT respecteert de privacy van zijn bezoekers. Privacy staat dan ook hoog in het vaandel bij Eemland ICT.
Eemland ICT heeft een duidelijk en transparant privacybeleid opgesteld.

De privacyverklaring / AVG
Eemland ICT is gevestigd, Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Van Galenstraat 30, 3814 RD Amersfoort telefoon: 033-7600200. KVK: 32132111
W. Maks is de Functionaris gegevensbescherming van Eemland ICT Hij is te bereiken via het e-mail adres: wouter@eemlandict.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Eemland ICT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Aanhef
– Vestigingsadres en Postadres
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer
 

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van u zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wouter@eemlandict.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Eemland ICT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Eemland ICT verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Daarnaast verwerken wij (back-ups van) websites en/of webapplicaties van onze klanten, die tevens persoonsgegevens kunnen bevatten. Onze klanten kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens onze klanten verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Eemland ICT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Eemland ICT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
– persoonsgegevens (7 boekjaren; verplichte bewaartermijn belastingdienst)
– Handelsnaam  (7 boekjaren; verplichte bewaartermijn belastingdienst)
– Adresgegevens (7 boekjaren; verplichte bewaartermijn belastingdienst)
– Telefoonnummer (7 boekjaren; communicatie klant)
– E-mailadres  (7 boekjaren; communicatie klant)
– Internetbrowser en apparaat type (3 jaar; werking verbetering website)
– Bankrekeningnummer  (7 boekjaren; verplichte bewaartermijn belastingdienst)
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Eemland ICT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eemland ICT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eemland ICT gebruikt noodzakelijke technische en functionele cookies en van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (Wij maken dus geen gebruik van tracking cookies) Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
voor informatie over cookies kunt deze website bezoekenjustitia.nl/cookiewet

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eemland ICT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eemlandict.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Eemland ICT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eemland ICT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@eemlandict.nl. Eemland ICT heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
  • Waar mogelijk tweestapsverificatie (Twee-factor-authenticatie)
  • Sterke authenticatie beleid zoals gebruik maken van wachtwoord managers.